Aktualności
Konkurs ekologiczny „DBAM O PRZYRODĘ”

W Menu po lewej stronie dodano zakładkę 

Konkurs ekologiczny "DBAM O PRZYRODĘ".

 

Zawiera ona:

1. Regulamin konkursu ekologicznego „DBAM O PRZYRODĘ”

w ramach projektu „Ekologia integralna encykliki Laudato si’

w działaniu Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”.

 

3. Formularz zgłoszeniowy do konkursu ekologicznego 
„DBAM O PRZYRODĘ” w ramach Projektu Caritas.

 

Proszę zapoznać się zawartmi materiałami

i wziąć idział w konkursie.


 

 
Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

          W najbliższym tygodniu obchodzony jest „Tydzień  Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”. Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej już od 2018 roku wspiera ofiary przestępstw, osoby im najbliższe oraz świadków przestępstw, prowadząc działania na rzecz poprawy ich życia, niosące potrzebującym skuteczną pomoc.

          Dzięki współfinansowaniu Funduszu Sprawiedliwości, wspieramy ich poprzez udzielanie bezpłatnej pomocy - zapewniamy wsparcie zarówno w odnalezieniu równowagi psychicznej, pomoc prawną, jak i materialną. Możliwe jest uzyskanie pomocy

w dopłatach do czynszu, pobytu dzieci w przedszkolach i żłobkach, finansowaniu zakupu żywności, odzieży czy środków czystości. Finansujemy szkolenia i kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe, bilety komunikacji publicznej, zakup niezbędnego sprzętu AGD 

i mebli, a także kolonie dla dzieci i weekendowe wyjazdy rodzinne o charakterze wytchnieniowym.

Pomoc ta jest przyznawana z uwzględnieniem aktualnych rzeczywistych potrzeb osób dotkniętych przestępstwem. Pomocą mogą być objęte osoby dorosłe oraz dzieci.

          Na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej działa 9 Punktów Pomocy Pokrzywdzonym, do których ofiary przestępstw mogą zwrócić się

o pomoc. Znajdują się w  Koszalinie – w siedzibie diecezjalnej Caritas, Sianowie, Kołobrzegu, Darłowie, Białogardzie, Szczecinku, Połczynie–Zdroju, Złocieńcu i Wałczu.

          W najbliższym tygodniu nasi pracownicy czekają na osoby dotknięte przestępstwem od poniedziałku do soboty podczas wydłużonych dyżurów.

Szczegóły można znaleźć na stronie internetowej

<<< Caritas >>> lub pod całodobowym numerem telefonu: 532-460-213.

 

                                                                                            Z Chrystusowym pozdrowieniem

                                                                 dyrektor Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
KONKURS: Zabytek Zadbany 2021

Uprzejmie informujemy o zbliżającej się edycji

ogólnopolskiego konkursu

„Zabytek Zadbany 2021”.

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków skierowany jest m.in. do księży proboszczów, którzy sprawują opiekę nad obiektami zabytkowymi 

w sposób wzorowy i godny propagowania.

 

Regulamin konkursu, krótka informacja oraz archiwum pokazujące nagrodzone

do tej pory obiekty dostępne są

na stronie internetowej Narodowego Instytutu Dziedzictwa

www.nid.pl oraz na www.gov.pl/kultura.

 

Konkurs będzie ogłoszony na początku roku 2021.

Termin składania wniosków to 31 stycznia 2021 r.

(sekretariat konkursu: NID Oddział Terenowy w Olsztynie,

ul. 11 Listopada 4; 10-104 Olsztyn,

tel. 89 521 26 89 lub 89 527 37 54;

e-mail: olsztyn@nid.pl). 

Decyduje data stempla pocztowego.

 

Ks. Jacek Święszkowski

Ks. Grzegorz Szewczak


 

 
Apel ks. Krzysztofa dotyczący kandydatów do bierzmowania

Młodzież z klasy 8 szkoły podstawowej i klasy 1 szkoły ponadpodstawowej proszona jest o wysłanie swoich danych kontaktowych:

 - imię,

 - nazwisko

 - klasa

na adres BIERZMOWANIEMICHALJASTROWIE@GMAIL.COM.
Po wysłaniu swoich danych ks. Krzysztof odeśle wiadomość

z linkiem do wirtualnych spotkań przygotowujących do bierzmowania w naszej parafii. 

 

W zakładce Duszpasterstwo/Bierzmowanie-zobowiązania, znajdują się  informacje dotyczące kandydatów do bierzmowania.


 

 
Prośba bp. Edwarda Dajczaka o podjęcie adoracji Najświętszego Sakramentu

Prezentujemy treść prośby bp. Edwarda Dajczaka

będącej następstwem sytuacji panującej 

w słupskim zakonie sióstr Klarysek. 

                         [Link do prośby bp. Edwarda Dajczaka]


 

 
Fotogaleria prac konserwatorskich konfesjonałów

 

 

W zakładce

Renowacja zabytkowych elementów/Konserwacja konfesjonałów

zamieszczona jest fotogaleria.

Zdjęcia ukazują przebieg prac i ludzi związanych z działaniami dotyczącymi konserwacji konfesjonałów.

Widać jak było przed i po zabiegach konserwatorskich.

 

 

Zdjęcie jest linkiem do fotogalerii.

 

 

 


 

 
Wyższe Seminarium Duchowne w Koszalinie

Nasze diecezjalne seminarium duchowne zaprasza młodych, którzy myślą 

o kapłaństwie, do przeżycia tzw. roku propedeutycznego.

Domu św. Jana Pawła II w Szczecinku, przez 9 miesięcy, razem

z kapłanami i innymi młodymi ludźmi, można pogłębić swoją wiarę oraz rozeznać lepiej swoje powołanie. 

Szczegóły na stronie seminarium duchownego w Koszalinie.

 

Prosimy też o zwrócenie uwagi na dwa filmiki powołaniowe.

Oto linki:

           http://www.wsdkoszalin.eu/article-250

 

           http://www.wsdkoszalin.eu/article-246

 

Bardzo serdecznie dziękuję.

 

Ks. Jarosław Kwiecień

Rektor


 

 
Konto ks. Andrzeja Wachowicza na Facebooku

Po lewej stronie, poniżej Menu znajduje się logo Facebooka

z logotypem „Znajdź nas na Facebooku” („Find Us on Facebook Badge”).

Po jego kliknięciu nastąpi przekierowanie na konto ks. Andrzeja Wachowicza.


 

 
AUDYCJE ON-LINE -PARAFIA PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

AUDYCJE NA ŻYWO NA Facebooku z parafii: 

 

 https://www.facebook.com/andrzej.wachowicz.7

 

Zapraszam na transmisję na żywo:


15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego


20:30 - RÓŻANIEC ŚWIĘTY


 

 
PENITENCJARIA APOSTOLSKA - DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA

 DEKRET

Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów. 

„Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła

i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.

Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem

fizycznym i moralnym.

Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się

o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo”

(List apostolski Salvifici Doloris, 31).

Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.

Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie

z następującym zarządzeniem.

Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.

Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15, 13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.

Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, 

w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.

Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych

i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego 

z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół uzupełnia trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się

używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).

Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.

Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.

                                                                 Kard. Mauro Piacenza

                                                                 Penitencjarz Większy

                                                                 Ks. Prał. Krzysztof Nykiel


 

 
1   2   3   4   następny  >>