Niedzielna Liturgia Słowa

 

NIEDZIELA 

21 października 2018 roku

 

XXIX Niedziela Zwykła

 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Cena zbawienia

 

Iz 53, 10-11

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza                                                                                                                            

          Spodobało się Panu zmiażdżyć swojego Sługę cierpieniem. Jeśli On wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola Pańska spełni się przez Niego. Po udrękach swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy mój Sługa usprawiedliwi wielu, ich nieprawości On sam dźwigać będzie.

 

Oto słowo Boże.

 PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 33 (32), 4-5. 18-19. 20 i 22 (R.: por. 22)

 

Refren: Okaż swą łaskę ufającym Tobie. 

 

Słowo Pana jest prawe, 
a każde Jego dzieło godne zaufania.
On miłuje prawo i sprawiedliwość, 
ziemia jest pełna Jego łaski.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, 
na tych, którzy oczekują Jego łaski,
aby ocalił ich życie od śmierci 
i żywił ich w czasie głodu.


Dusza nasza oczekuje Pana, 
On jest naszą pomocą i tarczą.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, 
według nadziei pokładanej w Tobie.


DRUGIE CZYTANIE

Przybliżmy się z ufnością do Chrystusa

 

Hbr 4, 14-16

 

Czytanie z Listu do Hebrajczyków 

                                                                     

          Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie jak my – z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy doznali miłosierdzia i znaleźli łaskę pomocy w stosownej chwili.

 

Oto słowo Boże.

 


 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.                                                                                                                                                                                

                               Syn Człowieczy przyszedł, żeby służyć 
                               i dać swoje życie jako okup za wielu.

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

E W A N G E L I A

Przełożeństwo jest służbą

 

Mk 10, 35-45                                                                                    

 

        Słowa Ewagelii według Świętego Marka                                                                    

       
          Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». 
          On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?» 
          Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». 
          Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 
          Odpowiedzieli Mu: «Możemy». 
          Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». 
          Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 
          «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 

Oto słowo Pańskie.