Niedzielna Liturgia Słowa

 

NIEDZIELA 


Słowa Bożego
 

26 STYCZNIA 2020

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką

 

Iz 8, 23b-9,3

 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza                                                                                                                                                                                                      

          W dawniejszych czasach upokorzył Pan krainę Zabulona i krainę Neftalego, za to w przyszłości chwałą okryje drogę do morza, wiodącą przez Jordan, krainę pogańską.
          Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków światło zabłysło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują w żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.
          Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy, jak w dniu porażki Madianitów.

 

Oto słowo Boże.

 PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 40 (39), 2ab i 4ab. 7-8a. 8b-10
(R.: por. 8a i 9a)

 

Refren:  Pan moim światłem i zbawieniem moim.

 

Pan moim światłem i zbawieniem moim, 
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia, 
przed kim miałbym czuć trwogę?

O jedno tylko Pana proszę i o to zabiegam, 
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu 
po wszystkie dni mego życia,
abym kosztował słodyczy Pana, 
stale się radował Jego świątynią.

Wierzę, że będę oglądał dobra Pana 
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny, 
nabierz odwagi i oczekuj Pana.


DRUGIE CZYTANIE 

Jedność chrześcijan

 

1 Kor 1, 10-13.17

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian

                                                                          

          Upominam was, bracia, w imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście żyli

w zgodzie i by nie było wśród was rozłamów; abyście byli jednego ducha i jednej myśli.
          Doniesiono mi bowiem o was, bracia moi, przez ludzi Chloe, że zdarzają się między wami spory. Myślę o tym, co każdy z was mówi: «Ja jestem od Pawła, a ja

od Apollosa; ja jestem Kefasa, a ja Chrystusa». Czyż Chrystus jest podzielony?

Czyż Paweł został za was ukrzyżowany? Czyż w imię Pawła zostaliście ochrzczeni?
          Nie posłał mnie Chrystus, abym chrzcił, lecz abym głosił Ewangelię, i to nie

w mądrości słowa, by nie zniweczyć Chrystusowego krzyża.
 

Oto słowo Boże.

 


 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

               Jezus głosił Ewangelię o królestwie
                  i leczył wszelkie choroby wśród ludu.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


 

E W A N G E L I A

Na Jezusie spełnia się zapowiedź Izajasza

 

Mt 4, 12-23

 

 

             Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza                                                                                                                                                                            

          Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.
          I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.

 

 

Oto słowo Pańskie.