Niedzielna Liturgia Słowa

    

 XXX NIEDZIELA 

 

ZWYKŁA

 

25  Października 2020

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych

 

 Wj 22, 20-26

 

Czytanie z Księgi  Wyjścia                                                                                                                                                                                           

 Tak mówi Pan:
          «Nie będziesz gnębił ani uciskał przybysza, bo wy sami byliście przybyszami

w ziemi egipskiej.
          Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy ani sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził

i poskarżą Mi się, usłyszę ich skargę, rozpali się gniew mój, i wygubię was mieczem;

i żony wasze będą wdowami, a dzieci wasze sierotami.
          Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek.
          Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się on żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy».

 

Oto słowo BożePSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 18 (17), 2-3a. 3b-4. 47 i 51ab (R.: 2)

 

Refren: Miłuję Ciebie, Panie, Mocy moja.

 

Miłuję Cię, Panie, 
Mocy moja,
Panie, Opoko moja i Twierdzo, 
mój Wybawicielu.

Boże, Skało moja, na którą się chronię, 
Tarczo moja, Mocy zbawienia mego i moja Obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały, 
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.

Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka, 
niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi 
i łaską obdarzyłeś Dawida, Twego pomazańca.


 

DRUGIE CZYTANIE 

Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna

 

1 Tes 1, 5c-10

 

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

                                                                                                

 Bracia: 
          Wiecie, jacy dla was byliśmy, przebywając wśród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, tak że okazaliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai.
          Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie potrzebujemy o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu

i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wskrzesił z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.
 

Oto słowo Boże.

 


     

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

 

 J 14, 23

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.                                                                                                                                                                                     
            Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
            a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego

 
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


 

E W A N G E L I A

Największe przykazanie

 

Mt 22, 34-40

 

      Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
                                                                                                                                                                   
                   

          Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem,

a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał: «Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?»
          On mu odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».

.

Oto słowo Pańskie.