Niedzielna Liturgia Słowa

 

 NIEDZIELA  

 

16 Czerwca 2019 roku

 

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

 

UROCZYSTOŚĆ 

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata

 

Prz 8, 22-31

 

Czytanie z Księgi Przysłów                                                                                         

                   
Tak mówi Mądrość Boża:
          «Pan mnie zrodził jako początek swej mocy, przed dziełami swymi, od pradawna. Od wieków zostałam ustanowiona, od początku, przed pradziejami ziemi. 
          Przed oceanem zostałam zrodzona, przed źródłami pełnymi wód; zanim góry zostały założone, przed pagórkami zostałam zrodzona. Nim glebę i pola uczynił, przed pierwszymi skibami roli. 
          Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód; gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej Otchłani umacniał, gdy morzu ustawiał granice, by wody z brzegów nie wystąpiły; gdy ustalił fundamenty ziemi. I byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim. Igrając na okręgu ziemi, radowałam się przy synach ludzkich».

 

Oto słowo Boże.

 PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 8, 4-5. 6-7. 8-9 (R.: por. 2ab)

 

Refren:  Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie! 
 

Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, 
na księżyc i gwiazdy, które Ty utwierdziłeś:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, 
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, 
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, 
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie, 
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie, 
wszystko, co szlaki mórz przemierza.


DRUGIE CZYTANIE 

Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

 

Rz 5, 1-5

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

                         

Bracia:
          Dostąpiwszy usprawiedliwienia dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w której trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko tym, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość – wypróbowaną cnotę, wypróbowana zaś cnota – nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.


Oto słowo Boże.

 


 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

 

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.                                                                                                                                                                                                    

             Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, 
             Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


E W A N G E L I A

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje;
Duch z mojego weźmie i wam objawi

 

 

J 16, 12-15

 

             Słowa Ewangelii według Świętego Jana
                

Jezus powiedział do swoich uczniów:
          «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie.

Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie

i wam objawi».
 

Oto słowo Pańskie.