Niedzielna Liturgia Słowa

 

NIEDZIELA 

 

09 grudnia 2018 roku

 

 II Niedziela Adwentu

 

 

 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

W drodze do nowego Jeruzalem

 

Ba 5, 1-9

 

Czytanie z Księgi proroka Barucha                                                                                                                                           

          Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! Albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. Imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności!» 
          Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana. 
          Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.


 

Oto słowo Boże.

 PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 126 (125), 1b-2b. 2c-3. 4-5. 6 (R.: por. 3a)

 

Refren: Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas. 
 

Gdy Pan odmienił los Syjonu, 
wydawało się nam, że śnimy.
Usta nasze były pełne śmiechu, 
a język śpiewał z radości.

Mówiono wtedy między narodami: 
«Wielkie rzeczy im Pan uczynił».
Pan uczynił nam wielkie rzeczy 
i radość nas ogarnęła.

Odmień znowu nasz los, o Panie, 
jak odmieniasz strumienie na Południu.
Ci, którzy we łzach sieją, 
żąć będą w radości.

Idą i płaczą, 
niosąc ziarno na zasiew,
lecz powrócą z radością, 
niosąc swoje snopy.


 

DRUGIE CZYTANIE

Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa

 

Flp 1, 4-6. 8-11

 

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian

                                                                                      

 Bracia:
          Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. 
          Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa. A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga.

 

Oto słowo Boże.

 


 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.                                                                                                                                                                           

                                   Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego; 
                                   wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże.

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. 

E W A N G E L I A

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

 

Łk 3, 1-6                                                                                    

 

        Słowa Ewagelii według Świętego Łukasza                                                                                  

          Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. 
          Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: 
          «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

 

Oto słowo Pańskie.