Niedzielna Liturgia Słowa

 

 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA
 

 

20 Października 2019 roku

 

 

PIERWSZE CZYTANIE 

Mojżesz wyprasza zwycięstwo nad Amalekitami

 

Wj 17, 8-13

 

Czytanie z Księgi Wyjścia

                                                                                                                                                         

          Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: «Wybierz sobie mężów i wyrusz z nimi do walki z Amalekitami.

Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Bożą w ręku». Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Chur wyszli na szczyt góry.
          Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy zdrętwiały Mojżeszowi ręce, wzięli kamień i położyli pod niego, i usiadł na nim. Aaron zaś i Chur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób aż do zachodu słońca były ręce jego stale wzniesione wysoko. I tak pokonał Jozue Amaleka i jego lud ostrzem miecza.

 

Oto słowo Boże.

 PSALM RESPONSORYJNY

 

Ps 121 (120), 1b-2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2)

 

Refren:  Naszą pomocą jest Zbawiciel świata.

 

Wznoszę swe oczy ku górom: 
skąd nadejść ma dla mnie pomoc?
Pomoc moja od Pana, 
który stworzył niebo i ziemię.

On nie pozwoli, by potknęła się twa noga, 
ani się nie zdrzemnie Ten, który ciebie strzeże.
Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie 
Ten, który czuwa nad Izraelem.

Pan ciebie strzeże, 
jest cieniem nad tobą, 
stoi po twojej prawicy.
We dnie nie porazi cię słońce 
ani księżyc wśród nocy.

Pan cię uchroni od zła wszelkiego, 
ochroni twoją duszę.
Pan będzie czuwał nad twoim wyjściem i powrotem, 
teraz i po wszystkie czasy.


 

DRUGIE CZYTANIE 

Wszelkie Pismo natchnione
jest pożyteczne do kształcenia w sprawiedliwości

 

2 Tm 3, 14-4,2

 

Czytanie z  Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza

                                          

 Najmilszy:                    
          Trwaj w tym, czego się nauczyłeś i co ci powierzono, bo wiesz, od kogo się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie.
          Wszelkie Pismo jest przez Boga natchnione i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do wychowania w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu.
          Zaklinam cię na Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych

i umarłych, oraz na Jego pojawienie się i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj

w porę i nie w porę, wykazuj błąd, napominaj, podnoś na duchu z całą cierpliwością w każdym nauczaniu.
 

Oto słowo Boże.

 


 

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.                                                                                                                                                                                                                                                                    

               Żywe jest słowo Boże i skuteczne,
               zdolne osądzić pragnienia i myśli serca.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


 

E W A N G E L I A

Wytrwałość w modlitwie

 

Łk 17, 11-19

 

             Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza        

                                                     

          Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi.
          W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez końca i nie zadręczała mnie”».
          I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.

Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?»

Oto słowo Pańskie.