N I E D Z I E L A

27 listopada 2022

I NIEDZIELA ADWENTU 

Teksty liturgii Mszy św.

PIERWSZE CZYTANIE

Pokój królestwa Bożego

Iz 2, 1-5

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy:
Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni Pańskiej stać będzie mocno na szczycie gór i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną: «Chodźcie, wstąpmy na górę Pańską, do świątyni Boga Jakuba! Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kroczyli Jego ścieżkami. Bo Prawo pochodzi z Syjonu i słowo Pańskie – z Jeruzalem».

On będzie rozjemcą pomiędzy ludami i sędzią dla licznych narodów. Wtedy swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie, domu Jakuba, postępujmy
w światłości Pańskiej!

Oto Słowo Boże

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 122 (121), 1b-2. 4-5 (R.: por. 1bc)

 

Refren:  Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Ucieszyłem się, gdy mi powiedziano:
«Pójdziemy do domu Pana».
Już stoją nasze stopy
w twoich bramach, Jeruzalem.

Refren:

Do niego wstępują pokolenia Pańskie,
aby zgodnie z prawem izraela wielbić imię Pana.
Tam ustawiono trony sędziowskie,
trony domu Dawida.

Refren:

Proście o pokój dla Jeruzalem: 
Niech żyją w pokoju, którzy cię miłują.
Niech pokój panuje w twych murach, 
a pomyślność w twoich pałacach.

Refren.

Ze względu na moich braci i przyjaciół 
będę wołał: «Pokój z tobą!»
Ze względu na dom Pana, Boga naszego, 
modlę się o dobro dla ciebie.

Refren.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DRUGIE CZYTANIE
Zbliża się nasze zbawienie

 Rz 13, 11-14

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Rozumiejcie chwilę obecną: teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdy uwierzyliśmy.

Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła! Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień: nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzom.

 

Oto Słowo Boże

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ

Ps 85 (84), 8

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Okaż nam, Panie, łaskę swoją
i daj nam swoje zbawienie.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EWANGELIA
Potrzeba czujności w oczekiwaniu na przyjście Chrystusa

Mt 24, 37-44

   Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza         

Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona.

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

 

Oto słowo Pańskie.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Niedzielna liturgia Słowa do odsłuchania
<<LINK>> (wersja wideo)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Menu