R A C H U N E K   S U M I E N I A

Przed pójściem spać staraj się czynić dwu – trzyminutowy rachunek sumienia.

Stań w obecności Bożej rozpoznając Jego wielkość i Twoją małość. Powiedz mu: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.

Przywołaj twojego Anioła Stróża prosząc go, by pomógł ci zauważyć twoje cnoty i twoje wady: co dobrego uczyniłem, co złego uczyniłem oraz co mógłbym uczynić lepiej.

Uczyń szczery rachunek sumienia:

– Czy często pamiętałem o Bogu, moim Ojcu? Czy ofiarowałem mu moją pracę? Czy dobrze wykorzystałem czas? Czy uważnie się modliłem?

– Czy starałem się uprzyjemnić życie innym? Czy krytykowałem kogoś? Czy umiałem przebaczyć? Czy modliłem się i ofiarowałem umartwienia za Kościół, za Papieża i za wszystkich tych, który Bóg postawił blisko mnie?

– Czy ulegałem zmysłowości? Czy dawałem się ponieść pysze?

– Jakiego postanowienia oczekuje Bóg ode mnie na jutro?

– Czy moje zachowanie w domu było takie, jakiego Pan Bóg oczekuje ode mnie? Czy umiałem rezygnować z własnych zachcianek i kaprysów, żeby dbać o człon­ków naszej rodziny? Czy za dużo myślałem o sobie?

– Czy sumiennie spełniałem swoje obowiązki zawodowe? Czy dawałem dobry przykład? Czy byłem leniwy lub marnowałem czas? Czy ociągałem się, gdy miałem zająć się wypełnianiem obowiązków, których nie lubię?

– Czy moje myśli były czyste? Czy myślałem źle o kimś? Czy oceniałem powierzchownie zachowanie moich bliźnich? Czy ton moich rozmów był taki, jaki przystoi dziecku Bożemu?

Akt żalu. Zmów akt żalu prosząc o przebaczenie za twoje grzechy.

Postanowienie. Uczyń konkretne postanowienie na następny dzień.

Może być:

– Oddalić konkretne pokusy.

– Uniknąć konkretnych błędów.

– Wysilić się, by praktykować lepiej jakąś cnotę.

– Wykorzystać nadarzające się okazję, aby się poprawić.

W załączniku parę wzorów rachunku sumienia przed spowiedzią.
Mogą się przydać, choć codziennie nie trzeba zadawać sobie tyle pytań.
Każdy sam może napisać listę niektórych pytań, żeby zdawać sobie wieczorem.

 S K O R Z Y S T A J
<< link >>

______________________________________________________________________________________________________________________________

R A C H U N E K   S U M I E N I A

PIERWSZE PRZYKAZANIE

Czy pozwalałem sobie na poważne wątpienie w prawdy wiary? Czy szukałem wyjaśnienia moich wątpliwości? Czy przeczyłem wierze albo niektórym jej prawdom w myśli lub przed ludźmi?

Czy mówiłem bez szacunku o rzeczach świętych, sakramentach, Kościele, kapłanach? Czy miałem odwagę przyznawać się do wiary w swoim środowisku?

Czy z niedbalstwa zbyt rzadko przystępowałem do sakramentów? Czy przyjąłem Komunię świętą w stanie grzechu ciężkiego?

Czy zaniedbałem osobistą modlitwę? Czy dziękuję Bogu za Jego dary, uwielbiam Go, przepraszam Go za grzechy, proszę Go o pomoc? Czy starałem się żyć w obecności Bożej? Czy liczyłem się z Panem w moich wyborach?

Czy starałem się pogłębiać moją wiedzę religijną? Czy kierowałem się w życiu zabobonami lub spirytyzmem?

Czy czytałem lub przetrzymywałem książki lub publikacje przeciwne wierze lub moralności? Czy pożyczałem je innym?

Czy coś lub ktoś przysłania mi Boga, tak że staje się moim bożkiem (pieniądze, wygląd, kariera, zakupy, sława, internet…)?

Czy boli mnie spotkać ludzi zaniedbanych religijnie i żyjących w grzechu? Czy staram się zbliżyć ich do Boga swoim słowem i przykładem?

DRUGIE PRZYKAZANIE

Czy przeklinałem lub bluźniłem? Czy czyniłem to w obecności innych?

Czy wymawiałem imię Boże bez potrzeby, ze złością, z lekceważeniem, lub w inny sposób używałem go bez należytego szacunku? Czy ukazywałem szacunek krzyżowi i innym symbolom wiary? Czy szanowałem święte imię Boga?

Czy przysięgałem lekkomyślnie lub niezgodnie z prawdą?

TRZECIE PRZYKAZANIE

Czy wierzę we wszystko, czego naucza Kościół i uznaję jego nakazy, głoszone na mocy władzy udzielonej mu przez Chrystusa?

Czy opuszczałem Mszę św. w niedziele i w święta obowiązujące? Czy byłem podczas Mszy św. dobrowolnie roztargniony? Czy spóźniałem się na niedzielne Mszę św.?

Czy zachowywałem przepisy postne?

Czy dobrowolnie starałem się wynagradzać Bogu za moje winy i zwalczać grzechy, także powszednie? Czy nadużywałem miłosierdzia Bożego przez lekceważenie grzechu i liczenie na łatwe przebaczenie?

Czy spowiadałem się i przyjąłem Komunię świętą w czasie nakazanym przez Kościół?

Czy podejmowałem pracę niekonieczną w święta i niedziele? Czy brałem udział w hucznych zabawach w czasie przez Kościół zakazanym?

CZWARTE PRZYKAZANIE

Czy odnosiłem się z szacunkiem do rodziców? Czy modliłem się za nich, opiekowałem się nimi w razie potrzeby?

Czy dbałem o wychowanie swoich dzieci? Czy dałem im zły przykład? Czy interesowałem się ich życiem: znam ich przyjaciół, wiem, co czytają, jak spędzają wolny czas? Czy często szukam rady u Pana, aby ich właściwie wychowywać?

Czy dbałem o życie religijne swoich dzieci, modliłem się wspólnie z nimi, razem chodziliśmy na Msze św.? Czy czuwałem nad ich formacją religijną?

Czy uczyłem swoje dzieci, co jest dobre, a co złe i dlaczego? Czy reagowałem w mądry sposób na grzechy swoich dzieci (napomnienie, wyjaśnienie, pokazanie dobrej drogi)? Czy pozwalałem, aby oglądali niemoralne, nieprzyzwoite filmy lub programy telewizyjne itp.?

Czy traktowałem sprawiedliwie wszystkie swoje dzieci? Czy szanowałem niezależność dorosłych dzieci?

Czy kłóciłem się z moim współmałżonkiem? Czy doszło do złego traktowania go w słowie lub czynie? Czy wspomagałem autorytet współmałżonka unikając ganienia go albo sprzeciwiania się mu w obecności dzieci?

Czy pielęgnowałem każdego dnia miłości do współmałżonka? Czy umiałem przebaczać szybko jego nieuniknionym słabościom? Czy szukałem tego, co nas łączy i unikałem tego, co nas dzieli?

Czy interesowałem się sprawami ludzi, którzy mnie otaczają, szczególnie tymi, którzy są mi bliscy z racji pokrewieństwa, pracy, przyjaźni? Czy starałem się im przyjść z pomocą? Czy jestem miły dla obcych, przy jednoczesnym braku uprzejmości dla najbliższych?

PIĄTE PRZYKAZANIE

Czy żyję z kimś w nieprzyjaźni, nienawiści, czy jestem na kogoś obrażony? Czy starałem się o wyjaśnienie pretensji i pojednanie? Czy umiałem przebaczać lub chowam w sercu urazy? Czy staram się o dobroć wobec wszystkich?

Czy traktowałem źle moich bliźnich słowem lub czynem? Czy staram się, aby różnice polityczne, zawodowe itp. nie wpływały na moje nastawienie i nie wywoływały nienawiści do innych osób?

Czy dawałem okazję do grzechu innej osobie przez swoje nieodpowiednie rozmowy, zachowanie, sposób ubierania się itp.? Czy starałem się naprawić szkodę wyrządzoną przez to?

Czy dbałem o moje zdrowie? Czy myślałem o pozbawieniu się życia? Czy upiłem się, piłem za dużo lub używałem narkotyków? Czy zachęcałem innych do picia?

Czy byłem kapryśny przy jedzeniu? Czy jem tylko to, co mi smakuje i zostawiam to, na co nie mam ochoty?

Czy prowadziłem w sposób nieodpowiedzialny samochód lub motocykl, stwarzając przez to ryzyko dla siebie i dla innych?

Czy jestem uzależniony od nowych technologii? Czy wchodziłem do odpowiednich portali? Czy marnowałem czasu w czatach, grach internetowych lub sieciach społecznościowych? Czy z tego powodu nie spełniłem należycie swoich obowiązków?

SZÓSTE I DZIEWIĄTE PRZYKAZANIE

Czy zabawiałem się nieczystymi myślami lub wspomnieniami? Czy przywoływałem je dobrowolnie? Czy prowadziłem rozmowy bezwstydne?

Czy uczestniczyłem w zabawach będących okazją do grzechu (pewne tańce, niemoralne filmy lub przedstawienia, złe lektury, pornografia, nieodpowiednie towarzystwo itd.)? Czy prowokowałem swoja postawą sytuacje, które mogą prowadzić do nieczystości?

Czy przed zobaczeniem jakiegoś filmu lub przedstawienia, albo przed przeczytaniem książki, zaznajamiam się z ich oceną moralną, aby uniknąć okazji do grzechu?

Czy dokonywałem aktów nieczystych? Sam lub z innymi osobami? Ile razy? Czy istniało pokrewieństwo lub jakaś inna okoliczność, która by mnie dodatkowo obciążała?

Czy jestem przywiązany uczuciowo do kogoś niewłaściwego lub utrzymuję przyjaźnie będące stałą okazją do grzechu?

Małżonkowie

Czy popełniałem czyny przeciwne wierności małżeńskiej? Czy starałem się o podtrzymanie i umacnianie miłości w małżeństwie? Czy starałem się pomagać znajomym przeżywającym kryzys małżeński?

Czy unikałem potomstwa stosując środki antykoncepcyjne? Czy ograniczałem pożycie małżeńskie do dni niepłodnych bez dostatecznie ważnych powodów? Czy traktowałem przedmiotowo współmałżonka?

Czy stosowałem środki wczesnoporonne? Czy namawiałem do tego inne osoby?

SIÓDME I DZIESIĄTE PRZYKAZANIE

Czy ukradłem jakąś rzecz lub sumę pieniędzy? Czy przyjąłem lub dałem łapówki? Czy w miarę moich możliwości naprawiłem szkodę? Czy zwracałem długi?

Czy prowadziłem tryb życia umiarkowany i skromny? Czy dbałem o rzeczy, które posiadam? Czy byłem rozrzutny i wydawałem za dużo pieniędzy w kaprysach, niepotrzebnych zakupach itp.? Czy poświęcałem za dużo czasu swoim gustom, czy żyję zbyt wygodnie?

Czy płaciłem podatki wymagane przez sprawiedliwość? Czy byłem wrażliwy na potrzeby innych? Czy dawałem jałmużnę proporcjonalną do mojej pozycji ekonomicznej?

Czy szanowałem czas własny i innych? Czy wykorzystywałem w pełni swoje talenty i możliwości? Czy moją pracę i obowiązki wykonywałem uczciwie i rzetelnie? Czy oszukałem pracodawcę, klientów lub kogokolwiek? Czy jestem pracoholikiem i przedkładam pracę nad rodziną?

Czy sumiennie traktowałem swoje obowiązki w szkole, na uczelni?

Czy wspomagałem programy lub akcje społeczne niemoralne lub godzące na wartości ludzkie i chrześcijańskie?

Czy korzystałem bezprawnie z własności społecznej, np. wyłudzając świadczenie, które mi się nie należy? Czy unikałem na zajmowanym stanowisku niesprawiedliwości, kumoterstwa, zemsty i innych nadużyć szkodzących życiu społecznemu? Czy naprawiłem wynikłe szkody?

ÓSME PRZYKAZANIE

Czy byłem zawsze szczery w spowiedzi? Czy zataiłem niektóre grzechy lub wyznałem je ogólnikowo?

Czy kłamałem? Czy przez kłamstwo wyrządziłem komuś szkodę? Czy starałem się ją naprawić?

Czy plotkowałem? Czy rozpowszechniam niesprawdzone informacje i pomówienia? Czy bez słusznej przyczyny ukazywałem wady innych osób, nawet jeśli były prawdziwe? Czy starałem się to naprawić podkreślając zalety tych osób, aby poprawić ich opinię?

Czy oczerniałem innych? Czy starałem się naprawić szkodę wyrządzoną w ten sposób na ich dobre imię?

Czy krytykowałem hierarchów Kościoła? Czy mówiłem o Kościele jak o swojej duchowej Matce?

Czy w myśli bezpodstawnie źle osądzałem bliźniego? Czy takimi sądami dzieliłem się z innymi? Czy niesłusznie krytykowałem i oskarżałem przełożonych wobec innych?

______________________________________________________________________________________________________________________________

RACHUNEK SUMIENIA DO SPOWIEDZI, WEDŁUG GRZECHÓW GŁÓWNYCH
(dla dziewcząt)

PYCHA

 1. Czy zniechęcam się łatwo kiedy coś mi nie wychodzi i mało liczę na pomoc Pana Boga?
 2. Czy jestem nadwrażliwa w obcowaniu z innymi i łatwo obrażam się z powodu rzeczy mało znaczących?
 3. Czy obcuję w sposób nierówny z osobami z mego środowiska, ulegając sympatii i antypatii do konkretnych osób? Czy jestem obojętna wobec niektórych ludzi, lub nawet pogardzam kimś?
 4. Czy lubię zwracać uwagę na siebie i na swoje talenty? Czy pragnę błyszczeć w moim środowisku?
 5. Czy jest mi trudno ustępować ze swego zdania i chcę, by zawsze wyszło na moje? Czy umiem zmienić zdanie i przyznać, że poprzednio nie miałam racji?
 6. Czy mam nieuporządkowane pragnienie niezależności? Czy buntuję się przeciw sugestiom osób, które chcą mi pomóc?
 7. Czy jestem harda przy osądzaniu innych? Czy brakuje mi wyrozumiałości, którą bym chciała widzieć u innych, kiedy oceniają mnie?
 8. Czy pozwalam sobie pomóc zamiast na siłę starać się być samowystarczalną? Czy proszę o radę i chętnie jej słucham?
 9. Czy czasami względy ludzkie utrudniają mi czynić dobro, które powinnam czynić?
 10. Czy przesadnie martwię się o swój wygląd i o to, co inni myślą o mnie?
 11. Czy byłam zawsze szczera w spowiedzi? Czy zataiłam niektóre grzechy lub wyznałam je ogólnikowo?

CHCIWOŚĆ

 1. Czy umiem dbać o swoje rzeczy, by długo służyły?
 2. Czy jestem zbyt przywiązana do rzeczy materialnych i mam nieuporządkowane pragnienie posiadania ich w coraz większej ilości?
 3. Czy łatwo pożyczam swoje rzeczy, czy raczej szukam sposobu, by odmówić?
 4. Czy marnowałam pieniądze pozwalając sobie na niepotrzebne kaprysy? Czy ciągle myślę o zakupach, o rzeczach markowych, o lepszych sprzętach nowych technologii?
 5. Czy byłam hojna pomagając innym w ich potrzebach? Czy udzielałam jałmużny?
 6. Czy hojnie udzielam swojego czasu przy pomaganiu innym, czy raczej czynię to niechętnie?
 7. Czy jestem obojętna wobec potrzeb i problemów osób z mojego otoczenia?
 8. Czy umiem poświęcać swoje upodobanie i kaprysy, by umilać życie innym?
 9. Kiedy zachodzi taka sytuację, czy umiem znosić radośnie brak jakiejś potrzebnej rzeczy?

 NIECZYSTOŚĆ

 1. Czy pozwalałam na myśli lub wspomnienia nieczyste? Czy ulegałam nieczystym pragnieniom, choćbym nie wprowadziła je w czyn?
 2. Czy uczestniczyłam w nieczystych rozmowach? Czy to było z mojej inicjatywy?
 3. Czy dobrowolnie narażałam się na bliskie okazje do grzechu ciężkiego, na przykład czytając niedobre książki lub portale internetowe, oglądając nieczyste filmy, tańcząc zmysłowo, ubierając się prowokacyjnie, itp.?
 4. Czy przykładam wagę do szczegółów skromności, które bronią mojej czystości?
 5. Przed oglądaniem filmu, czytaniem książki, lub wchodzeniem na pewne strony internetowe, czy staram się dowiedzieć o ich ocenie moralnej?
 6. Czy pozwoliłam sobie na nieczyste spojrzenia? Czy wzbudzałam nieczyste doznania lub nie odrzucałam ich z należyta energią?
 7. Czy dokonałam nieczystych czynów? Sama, czy z innymi osobami?
 8. Czy mam przyjaźnie, które stanowią stałą okazję do grzechu? Czy jestem zdecydowana zerwać z tymi osobami?

GNIEW

 1. Czy łatwo ulegam złemu humorowi? Czy gniewam się bez powodu?
 2. Czy kłóciłam się z moimi rodzicami, z rodzeństwem? Czy staram się szybko pojednać z nimi?
 3. Czy często zasmucam innych z powodu moich gwałtownych reakcji, złego charakteru czy braku delikatności?
 4. Czy zachowuję niechęć lub urazy do kogoś?
 5. Czy umiem znosić radośnie przeciwności? Czy mam często postawę narzekającą, która zepsuje atmosferę wokół mnie?

NIEUMIARKOWANIE

 1. Czy zjadałam lub piłam więcej niż to, czego potrzebuję?
 2. Czy jestem kapryśna przy jedzeniu? Czy jem tylko to, co mi smakuje i zostawiam to, na co nie mam ochoty?
 3. Czy jem czasami za mało z powodu niezdrowej chęci „dbania o linię”? Czy mam swego rodzaju obsesję na tym punkcie?
 4. Czy przy jedzeniu i piciu umiem dodać sól umartwienia?
 5. Czy poświęcam za dużo czasu swoim gustom – słuchaniu muzyki, czytaniu pism, itp.? Czy marnuję czas przy komputerze, na facebooku, wchodząc do różnych portali itp.?
 6. Czy za długo rozmawiam przez komórkę?
 7. Czy łatwo mówię o wadach innych osób? Czy powtarzam plotki? Czy lubię słuchać pomówienia i obmowy?

ZAZDROŚĆ

 1. Czy boli mnie, kiedy ktoś z mego otoczenia jest bardziej ceniony lub bardziej atrakcyjny, niż ja?
 2. Czy jest mi przykro, kiedy w mojej obecności mówią dobrze o innej osobie i chwalą jej zdolności?
 3. Czy ulegam smutkowi, kiedy widzę u innych zalety, których ja nie posiadam?
 4. Czy chowam w sercu urazy, pretensje czy nienawiść? Czy łatwo przebaczam?
 5. Czy wyśmiewałam się z innych osób, co oznacza brak miłości?
 6. Czy krytykowałam, mówiłam źle o innych lub oceniałam kogoś bez potrzeby? Czy słuchałam z upodobaniem krytyki wobec nieobecnej osoby? Czy skłamałam?
 7. Czy często porównuję się z innymi? Czy ulegam próżności uważając, że jestem lepsza od innych?

LENISTWO

 1. Czy zwalczam swoje wady główne? Czy – opierając się na łasce Bożej –, stawiam sobie cele duchowe, które pozwolą mi zdobywać lub polepszać cnoty?
 2. Czy hojnie pomagam moim przyjaciółkom? Czy upominam je serdecznie, kiedy czynią coś niedobrego, czy raczej milczę z wygodnictwa lub egoizmu?
 3. Czy ułatwiam moim koleżankom naukę, czy raczej przeszkadzam im w tym? Czy często przerywam naukę i marnuję czas?
 4. Czy bywam leniwa przy wypełnianiu swoich obowiązków – nauki, zadań domowych itp.? Czy spóźniam się często?
 5. Czy zaczynam naukę wtedy, kiedy powinnam? Czy uczyłam się tak długo jak powinnam? Czy wykorzystałam właściwie godziny nauki? Czy jestem skupiona na lekcjach?
 6. Czy w szkole mam stopnie zgodne ze swoimi zdolnościami, czy raczej zadowalam się idąc linią mniejszego wysiłku? Czy ostatnio nie zdawałam egzaminów? Czy punktualnie odrabiałam zadania szkolne lub na studiach?
 7. Czy zaniedbałam obcowanie z Bogiem w codziennej modlitwie i w sakramentach? Czy przyjęłam sakramenty niegodnie przygotowana, lub bez należytego szacunku?
 8. Czy stosuję odpowiednie środki, by osiągnąć formację religijną, która pozwoli mi żyć głęboko moim powołaniem chrześcijańskim?
 9. Czy wykonywałam leniwie to, co odnosi się do Boga?
Menu