Autorem zdjęć w poniższej galerii jest pan Krzysztof Nagórny.

R Ó Ż A N I E C
W OBRONIE DOBREGO IMIENIA JANA PAWŁA II

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

R E Z U R E K C J A

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W I E L K A    S O B O T A

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N I E D Z I E L A    P A L M O W A 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ś W I Ę C E N I E   P O K A R M Ó W

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W I E L K I   C Z W A R T E K 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

R E K O L E K C J E  W I E L K O P O S T N E

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Menu