Ogłoszenie wyniku konkursu na film ekologiczny
Dnia 27. marca 2021r. zebrał się zespół projektowy ogrodu

– dla ptaków i pszczół w składzie:

1. Wanda Robaszewska
2. Jolanta Łyczywek
3. Halina Kmiecik
4. Krzysztof Nagórski (zdalnie)

 

Zespół (komisja) ocenił/a nadesłane prace w formie filmów ekologicznych (umieszczone zostały one na facebooku parafialnym) biorąc pod uwagę wiek uczestników, praktyczne spojrzenie na zadania ochrony środowiska, połączenie z tezami zawartymi w encyklice „Laudato Si“ papieża Franciszka oraz trafność przedstwienia znaczenia „nawrócenia ekologicznego“

oraz  „ekologii integralnej“ w nadesłanym filmie.

 

Oto zwyciezcy konkursu oraz nagrody za nadesłane prace:

  1. Ministranci z białego kościoła – Wielki Atlas Historii Polski + Atlas Ptaków + Ptaki
  2. Franciszek Romański (l. 8) – Poczet Władców Polskch w komiksie + Atlas Ptaków
  3. ​Antonina Ludewicz (l. 5) – Historia Polski w komiksie + Atlas Ptaków
  4. Szymon Ryta z Lędyczka (l.17) – Poczet Krółow i Książąt Polski

Nagrodę  specjalną – (ex aequo):

  • Zuzanna Łaniucha (l. 5) – Ptaki w mieście
  • przedszkolaki z przedszkola Motylek – Ptaki w mieście

 

Wręczenie nagród 28.marca 2021 w kościele pw. św. Michała Archanioła w Jastrowiu po Mszy św. na godz. 12:30.


 

Regulamin konkursu Laudato Si

 

 

Regulamin konkursu ekologicznego

„DBAM O PRZYRODĘ”

w ramach projektu

„Ekologia integralna encykliki Laudato si’ w działaniu
Wspólnot Caritas i społeczności lokalnych”

 

Cel główny:

1. Zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat dbania o środowisko naturalne poprzez zaangażowanie uczestników w tworzenie atrakcyjnych i nowoczesnych materiałów edukacyjnych jakim jest krótki film

pt. „Dbam o przyrodę”.

2. Troska o nasz wspólny dom i odpowiedź na wezwanie papieża Franciszka do przyjaźni z przyrodą (Nie niszczymy przyrody, wykorzystujemy deszczówkę, sadzimy kwiaty i drzewa, żyjemy w symbiozie  z przyrodą, dbamy o pszczoły,

wypoczywamy na świeżym powietrzu, nie marnujemy wody itp.).

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu jest Zespół Caritas przy Parafii pw. Świętego Michała Archanioła w Jastrowiu.

2. Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu.

 

II. Przedmiot konkursu

1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie krótkiego filmiku/spotu,u kazującego w sposób kreatywny wszelkie działania podejmowane w celu dbania o przyrodę.

2. Długość filmu powinna mieć co najmniej 1:30 min.,

może przekraczać 2 min.

 

III. Warunki uczestnictwa

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wszystkie zainteresowane osoby – uczniowie, rodziny, nauczyciele, parafianie, mieszkańcy Jastrowia i innych miejscowości diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej .

2. Aby wziąć udział w konkursie, Uczestnik powinien najpierw przesłać na

adres michal.parafia1@gmail.com

e-mail zawierający zgłoszenie konkursowe  do 10 marca 2021 (w tytule wiadomości powinien mieć imię i nazwisko uczestnika, nr telefonu

kontaktowego, adres uczestnika, jego e-mail).

Prawidłowo wypełniony Formularz Zgłoszeniowy stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

(wg załączonego wzoru) wraz ze zgodą autora pracy lub opiekuna prawnego (rodzica) autora pracy na    przetwarzanie i publikację danych osobowych uczestnika konkursu i opiekuna prawnego (rodzica) – jeśli dotyczy, zgodą na udział w konkursie i rozpowszechnianie nadesłanej pracy wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do wykonanej pracy konkursowej na Organizatora konkursu, zgodą na rozpowszechnianie wizerunku autora i opiekuna prawnego (rodzica) i jego oświadczenie

o zapoznaniu się z Regulaminem konkursu. Przy zgłoszeniach grupy, oświadczenie musi zostać wypełnione przez każdego jej członka. Film konkursowy (zgłoszenie filmu wcześniej niepublikowanego i nienagradzanego).

3. Prace konkursowe realizowane są indywidualnie.

4. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i bezpłatne.

5. Filmy konkursowe należy dostarczyć w terminie:

do15 marca 2021 r.na messangera

www.facebook.com/andrzej.wachowicz.7

Filmy konkursowe przesłane po upływie tego terminu nie będą oceniane.

6. Zgłoszenia niekompletne i nieczytelnie nie będą podlegać ocenie.

7. Prace zostaną ocenione przez specjalnie do tego powołaną komisję konkursową do 20 marca 2021 r. Komisja konkursowa oceniać będzie zgodność z tematem, samodzielność wykonania pracy, pomysłowość, oryginalne ujęcie tematu i estetykę wykonania. Decyzje komisji

konkursowej są ostateczne.

8. Nagrodzone prace zostaną opublikowane na stronie internetowej parafii i facebooku parafialnym.

 

IV. Uwagi końcowe:

1. Udział w konkursie ekologicznym jest bezpłatny.

2. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością Organizatora i mogą  być wykorzystane do organizowania prezentacji i w ramach publikacji (też elektronicznych).

3. Nadsyłając pracę na konkurs autor pracy/autorzy pracy lub opiekun prawny (rodzic)/opiekunowie prawni (rodzice) autora/autorów zgadza się na jej późniejsze upowszechnianie przez Organizatora, w tym na zamieszczenie przez Organizatora imienia i nazwiska autora/autorów pracy oraz danych szkoły (jeśli dotyczy).

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian

w Regulaminie oraz jego interpretacji.


 

więcej
Formularz zgłoszeniowy
Pobierz formularz zgłoszeniowy konkursu ekologicznego

 

„DBAM O PRZYRODĘ”:

 

<<plik do pobrania>> 

 

<<plik do pobrania>> 

 

<<plik do pobrania>>  

 

U W A G A

Po pobraniu, proszę:

– wypełnij dane,

– przeslij w postaci elektronicznej (plik lub  zdjęcie) na adres

: michal.parafia1@gmail.com

Menu